Màster en Advocacia

La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals i el Real Decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 34/2006 han establert un sistema d’obtenció del títol professional d’advocat que es basa en el compliment dels següents requeriments:

  1. Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret o d'un altre títol universitari de Grau equivalent que reuneixi els requeriments establerts a l'article 3 del Reial Decret 775/2011.
  2. Acreditar la superació d'algun dels cursos de formació comprensius del conjunt de competències necessàries per l'exercici de la professió d'advocat.
  3. Desenvolupar un període formatiu de pràctiques en institucions, entitats o despatxos professionals relacionats amb l'exercici de la professió d'advocat.
  4. Superar la prova d'avaluació final acreditativa de la capacitació professional.

En aquest marc, es preveu que la formació requerida per poder realitzar la prova d’avaluació final per l’obtenció del títol professional d’advocat/ada es pugui adquirir a través de les següents vies:

  1. Formació impartida en universitats públiques o privades dins el marc dels ensenyaments que porten a l'obtenció d'un títol oficial de Màster universitari.
  2. Cursos de formació impartits per les escoles de pràctica jurídica creades pels col·legis d'advocats i homologats pel Consejo General de la Abogacía.
  3. Formació impartida conjuntament per les universitats públiques o privades i les escoles de pràctica jurídica homologada pel Consejo General de la Abogacía.

El Màster en Advocacia de la Universitat de Lleida s’inscriu dins d’aquesta tercera modalitat, prevista a la lletra c) de l’art. 4.1 del Real Decret 775/2011, que es tradueix en una formació impartida conjuntament per la Universitat de Lleida i el Col·legi de l’Advocacia de Lleida.